Sesje on-line

OGŁOSZENIE na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372) zwołuję XXXVIII SESJĘ RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA w dniu 28 października 2021 r. na godzinę 15:30 w budynku Ratusza w Muszynie (płyta główna Rynku)

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD SESJI:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wręczenie Jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.
 8. Odpowiedzi na zapytania.
 9. Oświadczenia Radnych Powiatowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.319.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2021 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2021 Nr XXVIII.320.2020 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w roku szkolnym 2020/2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 14. Przyjęcie rozstrzygnięć do uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie.
 16. Przyjęcie rozstrzygnięć do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnik” w Gminie Muszyna
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnik” w Gminie Muszyna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na lata 2021-2027.
 19. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                                                 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

                                                                                                                 Jerzy Majka

 

Udział publiczności z zachowaniem procedury ostrożnościowej.