Bilans Kariery #EGM2020

Bilans Kariery to bezpłatna usługa doradcza prowadzona m.in. przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Dedykowana jest ona dla szerokiego kręgu odbiorców.

Pierwszym z nich są osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Usługa ta polega na spotkaniu z doradcą zawodowym i stworzeniu indywidualnego Bilansu Kariery, który określa historię edukacyjną                    i zawodową danej osoby jak również predyspozycje i umiejętności, które często są pomijane lub uznawane za mało istotne, a mogą przyczynić się do znalezienia pracy. W tym celu doradca zawodowy pomoże stworzyć indywidualne Portfolio w którym zamieszczone zostaną dowody posiadanych umiejętności w formie zdjęć. Jest to o tyle ważne, iż Portfolio uzupełnia formalne w strukturze CV poprzez ukazanie jak wiedza zdobyta w szkole czy na kursie została przekuta w czyn. Gdy już znamy swoje możliwości i predyspozycje możliwe jest ułożenie, przy pomocy doradcy zawodowego, Indywidualnego Planu Rozwoju, który pomoże osiągnąć określony cel zawodowy.

Drugą grupą do których kierowany jest Bilans Kariery są osoby powracające z za granicy. Często pracując na emigracji wykonywały one prace różniące się od wyuczonego zawodu lub skończonej szkoły. Profesjonalna pomoc doradcy zawodowego nie tylko pomoże im rozeznać się w aktualnej sytuacji na rynku pracy, lecz także określić poprzez jakie szkolenia i kursy mogą uaktualnić nabytą wiedzę lub potwierdzić posiadane umiejętności odpowiednimi certyfikatami.

Trzecia grupa odbiorców Bilansu Kariery to osoby pozostające w stałym zatrudnieniu. Bilans Kariery umożliwia nowe spojrzenie na posiadane przez nich kwalifikacje oraz określenie potencjalnej ścieżki rozwoju. Umożliwi to pozostanie konkurencyjnym na rynku pracy i poczucie stabilności zatrudnienia.

Reasumując Bilans Kariery jest usługą, która wywiera istotny wpływ nie tylko na zmniejszenie poziomu bezrobocia poprzez aktywizację ludzi pozostających bez pracy, lecz również promuje ideę kształcenia ustawicznego co przekłada się na silną i kompetentną kadrę pracowniczą.

www.kierunek.pociagdokariery.pl

Tagi