OGŁOSZENIE NR 5.2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

  1. o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwał:
  1. Nr: XXV.276.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna, obejmującej teren określony na załączniku graficznym do tej uchwały,
  2. Nr XXV.277.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w gminie Muszyna w zakresie zmiany ustaleń zawartych w § 2 ust. 2 pkt 2 części tekstowej planu,
  3. Nr XXV.278.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna–Góra Zamkowa w zakresie zmiany części tekstowej zawartej w § 8 ust. 3 pkt 1 odnoszącej się do terenów oznaczonych symbolem UPk,
  4. Nr XXV.279.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie w zakresie zmiany ustaleń zawartych w §13 ust. 2 pkt 7 części tekstowej planu,
  5. Nr XXV.280.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w gminie Muszyna obejmującej teren w rejonie działki nr 232/1 zgodnie z załącznikiem do uchwały;

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmian miejscowych planów i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. Wnioski mogą być składane w formie w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (33-370 Muszyna, Rynek 31) lub pozostawione na dzienniku podawczym na parterze budynku przy głównym wejściu do Urzędu Miasta i Gminy jak również w formie elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: (gmina@muszyna.pl) i platformy usług administracji publicznej ePUAP

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby

 

 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej "RODO" - informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą e-mail: rodo@muszyna.pl. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie internetowej www.muszyna.pl - Strefa Miejska, zakładka: klauzula informacyjna”.

Tagi