OBWIESZCZENIE NR 22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 08 marca 2018 r. znak: GNiRL.6733.3.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa nowoczesnego dworca kolejowego w Miliku w nowej lokalizacji (bez wyburzania istniejącego obiektu) na działkach nr 355/1 i 355/2 w obrębie Milik”.

w dniu 12 listopada 2020 r. została wydana Decyzja Nr 4.2020 znak GNiRL.6733.8.2020 zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji. Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się z treścią wydanej decyzji w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna). Zapoznanie z treścią wydanej decyzji możliwe jest po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Kontakt z Urzędem możliwy jest z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego).

Składanie uwag może odbywać się również poprzez skrzynkę mailową: gmina@muszyna.pl z wyróżnieniem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila.

Godziny kontaktu teleinformatycznego: poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu (18) 472 59 41.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33‑370 Muszyna

- w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGU Muszyna

- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Muszyna

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w korespondencji pisemnej/email, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna z siedzibą przy ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce „klauzula informacyjna”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „RODO” lub bezpośrednio w Urzędzie MiGU Muszyna.

Tagi